3/5 (1422 гласа)

Класификационната система

През 18-ти век учените в Европа се оказват пред голям проблем – липсата на еднородна система за наименуването на растенията и животните. Тази трудност се поражда, понеже много хора пътешествали и откривали нови видове животни и растения, но всеки ги наименувал по свой начин. Когато някой учен откривал едно животно или растение, не бил сигурен, дали този вид не е открит от друг човек, но наименуван по друг начин. Един от учените, които се сблъскват с този проблем е Карл Линей. Той, обаче, не само се изправил пред проблема, но намира и решение като измисля класификационната система наречена биномна номенклатура.

Карл Линей е роден на 23 май 1707 г. в Швеция, в семейството на пастор Нилс Линей. Баща му очаквал синът му да стане пастор като него, но Карл Линей проявява огромен интерес към ботаниката, когато влиза в гимназията, и в крайна сметка това се превръща в заниманието на живота му. През 1727 година той постъпва в университета в Лунд, но  на следващата година се премества да учи в Упсала. През 1735 година, когато е само на 28 години, публикува своя труд „Sistema Naturae”, в който представя класификацията на животните и растенията. В основата на тази система е групирането на животни и растения по определени признаци, докато растенията или животните в една група не станат почти еднакви. Всяко растение или животно получава две имена, от което идва името на системата - биномна номенклатура. В труда си Карл Линей класифицира 4400 животни и 7700 растения. Той го написва на латински, защото по негово време това бил езикът на учените. И до днес латинският език се използва в неговата класификационна система, понеже е мъртъв език и, следователно, няма опасност названията да се променят с времето.

Системата, която Карл Линей създава, дава точно наименование на всеки вид. Всяко животно, растение или минерал получава две имена. За да илюстрирам принципа на класификация на Линей, ще дам за пример класификацията на лъва (Panthera leo):

Kingdom Animalia/Царство Животни

Phylum Chordata/ Тип Хордови

Class Mammalia/Клас Бозайници

Order Carnivora/Разред Хищници

Family Felidae/Семейство Котки

Genus Panthera/Род Пантери

Species Leo./Вид Лъв

Както се вижда от примера, научното название на всяко живо същество е от две имена. Първо се изписва името на рода, после името на вида. Имената винаги се изписват в курсив, като името на рода е с главна буква.

Класификацията се приема много бързо от останалите учени, понеже е написана по такъв начин, че едно животно или растение имат точно определено име и няма опасност хората да преоткриват едни и същи видове. В началото класификацията се ползва само при наименованието на растенията, но по-късно се възприема и при животните.

Класификационната система на Карл Линей  се използва и до днес. Добавени са само някои малки изменения. Тя е с изключителна важност, понеже позволява на човека да изпълни първото си задължение към растенията и животните, дадено му лично от Бог в Едемската градина - да ги наименува.

Освен учен, Карл Линей е много посветен християнин и в своята научна дейност той признава Бог като творец на живота. Той казал, че „Сътворението на Земята показва славата на Бога, както сам човек вижда от делата на природата. Изучаването на природата открива Божествения ред на Божието творение, и задачата на естественика е да изгради „класификация на природата”, която да открие този Ред във вселената.”

Подготвено от Теодора Петкова, 10 години


Категории: История, Наука