3/5 (1430 гласа)

Чико и мечката

Обичате ли да измисляте истории? Смешни ли са?

Небивалиците (tall tales) са объркани истории, чиято цел не е да са истински, а да са смешни. В тях обикновено се разказва за герой, който е най-голям, най-силен, най-умен и прави невъзможни неща. Той се бори със враг, който е силен почти колкото него, но накрая главният герой го побеждава. 

Представям ви една измислица, която се надявам да ви е смешна, поне колкото на мен. Има две версии, на английски и на български език.

 

Chico Bearfighter

It was a cold autumn day in a big forest in Rhodope mountain. Chico Bearfighter was on his way to cut wood for his lovely fireplace. Meanwhile, in his huge house near the lake, his granddaughter Ninka was making some of her funny sandwiches. A delicious smell was coming from the kitchen, where Chico's wife Grandma was preparing a pine cone cake.

In the deep woods, Bear Non-sleeping was laying in its cold, dark cave, dreaming for a warm fireplace.

“Ahem, what is that song?”, thought the bear. Chico Bearfighter was singing about his fireplace.

A brilliant idea came to Bear's mind!

During the night Chico Bearfighter was kidnapped, while he was sleeping.

The next morning, a frightening roar awaken him.

“Wake up! Pears with honey for breakfast!” yelled Bear.

Chico was happy to eat his favorite pears, although he was not at home.

“And now, it's time to build a fireplace!” said Bear Non-sleeping.

“All right, Bear!”, said Chico, “but lets first clean this place.”

They went outside. Chico pushed the cave with his hands, but by mistake ... it got broken.

“Oh, my sweet cave! Where are you?” the bear started to cry.

“Don't cry Bear. I'll take you home”, said Chico.

* * *

The fire was burning cheerfully. Bear Non-sleeping was sitting in front of the fireplace, eating funny sandwiches and listening to Grandma's stories. Soon it fell asleep.

 

Чико Боримечката

Беше студен есенен ден в еднa голяма гора в Родопите. Чико Боримечката беше на път да нареже дърва за прекрасната си камина. По това време, в огромна му къща близо до езерото, внучката му Нинка си приготвяше смешни сандвичи. Вкусна миризма се разнасяше от кухнята, където жената на Чико, Баба, приготвяше торта от борови шишарки.

В гъстатата гора, Мечката Не-ми-се-спи лежеше в студена си и тъмна пещера, мечтаейки за една топла камина.

- Хм, каква ли е тази песен? - помисли си мечката.

Чико Боримечката пееше за своята камина.

Една блестяща идея й дойде на ум!

През нощта, Чико Боримечката беше отвлечен, докато спеше.

На следващата сутрин, го събуди страшен рев:

- Събуди се! Има круши с мед за закуска! - изкрещя мечката.

Чико се радваше да похапне от любимите си круши, въпреки че не беше у дома си.

- А сега, време е да построиш камина! - каза Мечката Не-ми-се-спи.

- Добре, мечко! - каза Чико - но нека първо да почистим това място.

Те излязоха навън. Чико побутна пещерата с ръце, но по погрешка ... тя взе че се счупи.

- О, моя сладка пещеричке! Къде си? - започна да плаче мечката.

- Не плачи мечко, аз ще те заведа у дома - каза Чико.

* * *

Огънят гореше весело. Мечката Не-ми-се-спи седеше пред камината, хапваше смешни сандвичи и слушаше историите, които Баба й разказваше. Скоро мечката заспа.

 

Божидар, 10 год.


Категории: Творчество, Забавно