Команди

KEYBOARDON keydown keyup - включва режима за прихващане на събитието натиснат клавиш (keydown) или отпуснат клавиш (keyup)
KEYBOARDVALUE - съдържа кода на клавиша (по стандартната кодова таблица ASCII).
KEYBOARDOFF - изключва режима за прихващане на клавишите

Пример:

KEYBOARDON [PRINT CHAR KEYBOARDVALUE] - при натискане на клавиш се изписва стойността му

to inputText_keyHit
print char KEYBOARDVALUE
end

to keys
keyboardon [ inputText_keyHit ]
SETFOCUS [FMSLogo]
keyboardoff
end

Процедурата keys включва режима за прихващане на клавиатурата. При натискане на клавиш се изпълнява процедурата inputText_keyHit.

Да променим процедурата keys да чака въвеждане на нови клавиши, докато се натисне клавиша "k" за край.
В процедурата inputText_keyHit слагаме проверка дали е натисната клавиша "w" и ако е натиснат - рисуваме чертичка с костенурката.

to keys
make "key 0
keyboardon [ inputText_keyHit ]
SETFOCUS [FMSLogo]

do.while [ wait 2 ][ :key <> ASCII "k ]

keyboardoff
end

to inputText_keyHit
make "key keyboardvalue
if (:key = ASCII "w) [fd 10]
end

Нека добавим повече клавиши и да направим движение и обръщане на костенурката при различни клавиши:

to inputText_keyHit
make "key keyboardvalue
if (:key = ASCII "w) [fd 10]
if (:key = ASCII "a) [lt 90]
if (:key = ASCII "d) [rt 90]
if (:key = ASCII "s) [bk 10]
end

Задачa за самостоятелна работа:

Нарисувайте лабиринт и направете прихващане на клавиатурата, за да придвижите костенурката през лабиринта.