Команди

MOUSEON leftbuttondown leftbuttonup rightbuttondown rightbuttonup move - включва режима за прихващане на мишката
MOUSEPOS - текущи позиции на мишката
MOUSEOFF - изключва режима за прихващане на мишката

Пример:

MOUSEON [SETPOS MOUSEPOS PENDOWN] [PENUP] [] [] [SETPOS MOUSEPOS]

При натискане на ляв бутон (leftbuttondown) - сложи костенурката там, където е мишката и направи pendown
При отпускане на ляв бутон (leftbuttonup) - направи penup
При движение на мишката (move) - сложи костенурката там където е мишката

Нарисувайте шоколад 4х6 (квадратчета със страна 10)

to ch

cs
repeat 4 [repeat 6 [ repeat 2 [fd 40 rt 90 fd 60 rt 90] rt 90 fd 60 lt 90] pu home pd fd REPCOUNT*40]

end

Оцветете шоколада, като използвате мишката. При натискане на ляв бутон оцветете парченцето, което е под мишката.

PU MOUSEON [SETPOS MOUSEPOS PD SETFLOODCOLOR 9 FILL] [PU] [SETPOS MOUSEPOS PD SETFLOODCOLOR 255 FILL] [pu] []

Задачa за самостоятелна работа:

Игра с пионки. Пионките да се предвижват с мишката.