Нарисувайте мрежа 10х10 и оцветете част от квадратчетата с мишката.
Запишете каква част от всички квадратчета са оцветени (например 10/100 за 10 оцветени квадратчета).


to left_button

SETPOS MOUSEPOS SETFLOODCOLOR 5 fill

setturtle 1

pu
SETPENCOLOR [255 255 255 ]
label :counter
fd 30
label [/100]
bk 30

make "counter :counter + 1
SETPENCOLOR [0 0 0]
pu label :counter
fd 30
label [ /100]
bk 30

setturtle 0
end

to net

make "counter 0
cs
pd
repeat 10 [repeat 9 [repeat 4 [fd 20 rt 90] fd 20] fd 20 rt 90 fd 20 rt 90 fd 200 lt 180]

setturtle 1 pu setxy -100 100 rt 90 ht

setturtle 0

startmouse

end

to startmouse

PU MOUSEON [left_button] [PU] [] [] []

end