Задача: Докато рисуваме с мишката с една костенурка, друга костенурка да прави същите
движения, но в дясната част на екрана.

to pole
cs
pd
fd 1000
pu
setxy -100 0
pd fd 100 pu
setturtle 1
pu setxy 100 0 pd fd 100 pu
MOUSEON [leftdown] [leftup] [] [] [mousemove]
end

to leftdown
setturtle 0 pd
setturtle 1 pd
end

to leftup
setturtle 0
setpos mousepos
pu
setturtle 1
make "x first mousepos
make "y last mousepos

setxy :x + 200 :y

pu
end

to mousemove

end


Задача: Да направим сега 4 костенурка. Това, което прави първата, да го правят и останалите 3.


to leftdown
repeat 4 [setturtle REPCOUNT-1 pd]
end

to leftup
setturtle 0
setpos mousepos
make "x first mousepos
make "y last mousepos
pu
repeat 3 [setturtle REPCOUNT setxy :x + repcount * 200 :y pu]
end

to pole

cs
pu
setxy -200 0 pd fd 1000
pu
setxy 0 0 pd fd 1000
pu
pu

setxy 200 0 pd fd 1000
pu
setxy -300 0
pd fd 100 pu
setturtle 1 pu setxy -100 0 pd fd 100 pu
setturtle 2
pu setxy 100 0 pd fd 100 pu
setturtle 3
pu setxy 300 0 pd fd 100 pu
MOUSEON [leftdown] [leftup] [] [] []
end

Задачa за самостоятелна работа:

Направете симетрично изрисуване, на това, което се рисува с една костенурка.