PERSPECTIVE - влизаме в режим на тримерно рисуване
WRAP - излизаме от режим на тримерно рисуване
setxyz - поставя костенурката в координати x, y, z

Кубче:


to 3d

cs

setpc 0

PERSPECTIVE

pu

pd
setxyz 0 0 0

setxyz 200 0 0
setxyz -200 0 0
label "X

setxyz 0 0 0
setxyz 0 200 0
setxyz 0 -200 0
label "Y

setxyz 0 0 0
setxyz 0 0 200
rt 90 label "Z
lt 90
setxyz 0 0 -200


setxyz 0 0 0

setpc 4
repeat 4 [fd 100 rt 90]

pu
setxyz 0 0 100

pd
repeat 4 [fd 100 rt 90]

setxyz 0 0 0
fd 100
setxyz 0 100 100
setxyz 100 100 100
setxyz 100 100 0 bk 100
setxyz 100 0 100

end

Задачa за самостоятелна работа:

Нарисувайте тримерна къщичка