В таблицата са дадени някой от най-често използваните команди на Лого.

N Команда Кратка форма Действие
1 forward n fd n придвижва костенурката с n стъпки напред
2 backward n bk n придвижва костенурката с n стъпки назад
3 right n rt n обръща костенурката n градуса надясно
4 left n lt n обръща костенурката n градуса наляво
5 hideturtle ht скрива костенурката
6 showturtle st показва костенурката
7 penup pu вдига писалката на костенурката, така че тя не чертае докато се движи
8 pendown pd спуска писалката на костенурката, така че тя да чертае докато се движи
9 penerase pe променя писалката в гума
10 penpaint ppt възстановяване на писалката
11 clearscreen cs изчиства екрана и връща костенурката в начална позиция
12 clean _ изчиства екрана, но оставя костенурката на мястото й
13 home _ изпраща костенурката в начала позиция
14 setx 10 _ поставя костенурката в координата 10 по X
15 sety 10 _ поставя костенурката в координата 10 по Y
16 setxy 10 20 _ поставя костенурката в координати (10, 20) - 10 по X и 20 по Y
17 setheading 20 seth обръща костенурката на ъгъл 20
18 seth towards [100 100] _ обръща костенурката към точка с координати (100, 100)
19 wait 1 _ костенурката чака 1 секунда без да прави нищо
20 random 10 _ генерира случайно число от 0 до 9 (random N - генерира случайно число от 0 до N-1)
21 setpencolor COLOR setpc установява цвета на писалката
22 setscreencolor COLOR setsc установява цвета на екрана
23 setfloodcolor COLOR setfc установява цвета за попълване на затворена форма
24 fill _ попълва затворена форма. Костенурката трябва да е вътре в затворената форма
25 label "text _ изписва текст в посоката, в която е насочена костенурката в моментаЦветове:

Color Index Color Name [R G B] Color
0 black [0 0 0]  
1 blue [0 0 255]  
2 green [0 255 0]  
3 cyan (light blue) [0 255 255]  
4 red [255 0 0]  
5 magenta (reddish purple) [255 0 255]  
6 yellow [255 255 0]  
7 white [255 255 255]  
8 brown [155 96 59]  
9 light brown [197 136 18]  
10 dark green [100 162 64]  
11 darkish blue [120 187 187]  
12 tan [255 149 119]  
13 plum (purplish) [144 113 208]  
14 orange [255 163 0]  
15 gray [183 183 183]